Kontantmetoden sparar tid

Programmet Visma Eget Aktiebolag är direkt anpassat för bokföring enligt kontantmetoden. Den kallas i momssammanhang även för bokslutsmetoden.

Kontantmetoden är den enklaste metoden för bokföring, eftersom du under löpande år bara behöver registrera kontanta händelser i bokföringen – alltså bara händelser då pengar (eller motsvarande betalningsmedel exempelvis checkar, presentkort) betalas in till bolaget eller betalas ut från bolaget.

Men programmet är samtidigt så konstruerat att du kan undvika de största nackdelarna med bokföring enligt kontantmetoden, utan att du under löpande år behöver skriva in uppgifter om någon händelse mer än en gång. Detta sker helt automatiskt bara du gör dina fakturor i programmet och i programmet registrerar uppgifter om bolagets utbetalningar så fort du bestämt vilket datum som utbetalningen ska ske.

Gräns vid tre miljoner i omsättning

Kontantmetoden får användas av alla företag som normalt omsätter högst tre miljoner kronor om året. Det är tillåtet att omsättningen ett enstaka år får överstiga tre miljoner, utan att kontantmetoden behöver överges som bokföringsmetod.

Enkelt att bokföra mottagna betalningar för fakturor

Självfallet ska du sköta bolagets fakturering med hjälp av programmet. Då gör programmet det allra mesta av bokföringen av bolagets inkomster från fakturerad försäljning rent automatiskt. Du behöver inte ens skapa en ny inbetalning själv när du fått betalt för en faktura, om du inte vill.

Allra enklast är nämligen att i programmets översikt över obetalda fakturor då markera den faktura bolaget fått betalt för och klicka på knappen Bokför som betald. Då skapar programmet hela inbetalningsposten i kassaboken. Du behöver enbart skriva in det datum då betalningen togs emot.

Nackdel med kontantmetoden undviks av programmet

En annan fördel med att använda programmets fakturadel är att programmet då automatiskt kan eliminera en nackdel som annars finns med bokföring enligt kontantmetoden.

Man brukar nämligen anse att bokföring enligt kontantmetoden ofta visar ett missvisande resultat under löpande år, eftersom du då inte bokför några försäljningar via faktura innan du fått betalt. Och så länge du inte fått betalt så syns det inte att du faktiskt fått en fordran som förbättrar bolagets resultat, så fort fakturan är utfärdad.

Men så blir det alltså inte i Visma Eget Aktiebolag när du använder fakturadelen av programmet och sedan gör en utskrift för räkenskapsårets resultat.

Fakturafordringar tas med i resultatet

I den traditionella bokföring som brukar kallas faktureringsmetoden, bokför man därför alla fakturor till kunder två gånger. Först en gång när fakturan är utskriven och ivägskickad och sedan en gång till då man får betalt. Men det behöver du inte göra i det här programmet. Här väntar vi med all bokföring tills du fått betalt och slipper därmed dubbelarbetet som traditionell bokföring ger.

Fast så fort du har gjort en faktura i programmet finns ju informationen ändå där om vilka fakturor som är obetalda och som därmed är fordringar som bolaget har. Det har vi också valt att utnyttja i flera av programmets rapporter över räkenskapsårets resultat. Så även om det inte sker någon formell bokföring av bolagets fordringar under löpande år, kommer obetalda fakturor ändå att tas med i rapporten över Inkomster och utgifter.

Fordringar för fakturor finns även med i rapporten över Tillgångar och skulder. Därmed visas hela tiden korrekt resultat och ställning, samtidigt som du i det här programmet ändå kan utnyttja den arbetsbesparande kontantmetoden vid bokföringen.

Registrera utbetalningar i programmet så fort de beslutats

På motsvarande sätt anses bokföring enligt kontantmetoden inte visa företagets kostnader på ett rättvisande sätt under löpande år. Men även den nackdelen har vi funnit ett sätt att eliminera i det här programmet, när man gör utskrifter av räkenskapsårets resultat.

I traditionell bokföring knappar man in uppgifter om en faktura som kommit från en leverantör så fort fakturan tagits emot. Därmed kommer fakturabeloppet redan då att tas med bland bolagets kostnader när man gör en utskrift av resultatet. När sedan utbetalningen till leverantören har skett görs en andra registrering i den traditionella bokföringen kring samma faktura, så att skulden tas bort och utbetalningen minskar behållningen på banken. Precis som för kundfakturorna har man därmed fått göra en dubbel administration av samma faktura.

Med kontantmetoden som används i detta program registrerar du bara själva utbetalningen av pengar till leverantören. Men det är viktigt att du gör denna enda registrering direkt då du har bestämt tidpunkten för varje utbetalning från bolaget.

När du i programmet har registrerat utbetalningen på ett datum tas kostnaden med i resultatet varje gång du gör en utskrift av resultatet för en period där denna utbetalningsdag ingår. Alltså även när utbetalningsdatum ännu inte inträffat då utskriften sker. På så vis elimineras nackdelen med kontantmetoden även när resultatet påverkas av leverantörsskulder.

Exempel:
Du registrerar den 28 oktober en betalning av varor på 10 000 kr exkl moms som ska utföras en månad senare. Om du därefter gör en utskrift av rapporten för Inkomster och utgifter för hela året kommer utbetalningen att tas med som en kostnad för varor med 10 000 kr i rapporten, fast utbetalningen ännu inte skett vid utskriftstillfället.

Om du istället skriver ut samma rapport och väljer att rapporten bara ska omfatta tiden från årets början till 31 oktober kommer utbetalningen på 10 000 kr inte med i rapporten, eftersom datum för utbetalningen inte ingår i rapportperioden.

Byte till kontantmetoden ska anmälas till Skatteverket

Om årsomsättningen normalt är högst tre miljoner är det företaget som självt bestämmer om kontantmetoden (bokslutsmetoden) ska användas vid bokföringen eller inte.

Om ditt bolag hittills använt faktureringsmetoden i bokföringen och vill byta till kontantmetoden är det lämpligast att göra bytet vid ett årsskifte.

Anmäl då till Skatteverket att bytet skett och från vilket datum bytet gäller. En sådan anmälan kan göras i ett vanligt brev som kan skickas till det lokala skattekontoret.

© Copyright 2021 EGETAB.SE