Ett skräddarsytt program
för de nya reglerna

Alla vet att tusentals företagare med små aktiebolag har tillräckliga kunskaper för att sköta bolagets löpande redovisning och den årliga deklarationen och årsredovisningen utan hjälp av någon revisor.

Om man bara har bra hjälpmedel är det egentligen inte krångligare att skapa en årsredovisning än att sätta ihop ett årsbokslut för en enskild firma – och det gör tiotusentals småföretagare själva vartenda år, utan revisorns hjälp.

Men nu finns ett sådant suveränt hjälpmedel för ägare av mindre aktiebolag, programmet Visma Eget Aktiebolag som vi varmt rekommenderar dig att börja använda.

Och det gäller faktiskt även om du tänker behålla din revisor. Också i dessa fall kan du välja att sköta bokföringen själv och ta fram alla årliga handlingarna på egen hand. Tvånget med revisor har ju enbart inneburit att revisorn ska skriva revisionsberättelse och granska bokföringen. Den löpande bokföringen, deklarationen och årsredovisningen har du alltid fått göra själv om du velat.

Programmet utnyttjar den enkla kontantmetoden

Visma Eget Aktiebolag är ett helt nytt program som är konstruerat för att användaren lätt ska kunna sköta bokföring, deklaration och årsredovisning på egen hand. Programmet följer de enkla och tidsbesparande reglerna om bokföring enligt kontantmetoden (i momssammanhang även kallad för bokslutsmetoden).

Metoden innebär att under löpande år registrerar du i programmets kassabok kontanta händelser, dvs de inbetalningar som bolaget tar emot och de utbetalningar som bolaget gör. Under löpande år behöver du därför bara bokföra en faktura en enda gång, när den betalats av kunden. Har du kvartals- eller månadsmoms har kontantmetoden därmed den stora fördelen, att bolaget under löpande år aldrig behöver betala in moms till Skatteverket innan bolaget fått betalt av kunden.

Programmets faktureringsfunktioner är knutna till kassaboken och även obetalda fakturor tas med i programmets resultatrapporter, så att dessa rapporter inte blir missvisande.
Därmed ar den enda stora nackdelen med kontantmetoden undanröjd helt automatiskt.

Det företaget som idag inte använder kontantmetoden, sköter i så fall sin bokföring enligt faktureringsmetoden. Då måste fakturor bokföras när de tas emot eller utfärdas och dessutom en gång till när de betalats. Ett byte av bokföringsmetod från faktureringsmetoden till kontantmetoden (bokslutsmetoden) måste anmälas till Skatteverket, vilket kan ske i ett vanligt brev.

Läs mer om kontantmetoden och byte av bokföringsmetod

Hanterar bara kalenderår som räkenskapsår

För att programmet ska vara så enkelt som möjligt att använda, kan det enbart hantera räkenskapsår som följer kalenderår. Vid nystart av bolag kan dessutom förlängda eller förkortade räkenskapsår användas under startåret, förutsatt att det första räkenskapsåret avslutas 31 december.

Inte minst hanteringen av skattekonton samt hanteringen av skatter och moms blir så mycket enklare med kalenderår som räkenskapsår. Och någon fördel för bolagets ägare med brutna räkenskapsår finns nästan aldrig. De förekommer vanligtvis enbart därför att revisorn vill kunna fördela sitt arbete på hela kalenderåret.

Den som idag har ett brutet räkenskapsår i sitt aktiebolag och vill använda programmet, måste först ändra till kalenderår. Det är enkelt fixat genom att lägga om det räkenskapsår som påbörjas i år så att det slutar den 31 december. Programmet kan sedan börja sedan användas från den 1 januari det första år som kalenderår gäller som räkenskapsår.

Läs mer om hur du förändrar räkenskapsåret till kalenderår

Checklistor i programmet hjälper dig med deklaration och årsredovisning

Den årliga deklarationen och årsredovisningen är integrerad med bokföringen i programmet. När du efter årets slut gått igenom den årliga checklistan för deklaration respektive årsredovisning, skapas deklarationen liksom årsredovisning med några få knapptryck.

Årsredovisningen upprättas av programmet enligt de s k K2-reglerna, som innebär förenklingar och minsta möjliga arbete med årliga formaliteter för din del.

Programmet hjälper dig med formaliteterna när revisorn ska sluta

Numera kan de flesta mindre aktiebolag välja att driva verksamheten utan att en revisor efter årets slut måste kontrollera bokföringen och skicka en revisionsberättelse till Bolagsverket.

Ett mindre aktiebolag kan vara utan revisor om minst två av följande gränsvärden inte har överskridits enligt årsredovisningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • Högst tre anställda i medeltal
  • Högst 1,5 miljoner i tillgångar (balansomslutning)
  • Högst 3 miljoner i nettoomsättning

Om ditt bolag från 2015 ska drivas utan den gamla revisorn, måste en del formella beslut fattas vid årsstämman som bolaget håller under våren 2015.

I programmet finns enkla funktioner som skapar de paragrafer som måste in i protokollet från bolagsstämman om revisorns uppdrag ska upphöra från 2015. Protokollet måste sedan skickas in till Bolagsverket, så att man där kan registrera att årsstämma bestämt att revisorn ska sluta.

Läs mer om vad som gäller när revisorn ska sluta

Passar Visma Eget Aktiebolag för dig?

Visma Eget Aktiebolag har konstruerats för att klara av bokföring, årsredovisning och deklaration för mindre aktiebolag med enkla förhållanden och ett fåtal anställda och ägare.
För att förenkla för användaren, saknar programmet funktioner för en del mindre vanliga och mer komplicerade situationer.

Läs mer om begränsningar i Visma Eget Aktiebolag

© Copyright 2021 EGETAB.SE