Programmet hjälper dig
när revisorn ska sluta

Numera gäller nya regler angående revisor för de flesta av de mindre aktiebolag som kan använda programmet Visma Eget Aktiebolag.

Så länge två av följande tre gränser inte överskrids under två räkenskapsår i rad, är det frivilligt för mindre aktiebolag att ha en revisor som granskar räkenskapsårets bokföring och årsredovisning och skriver en revisionsberättelse:

  • Medeltalet anställda får vara högst tre personer
  • Bolagets tillgångar enligt årsredovisningen får vara högst 1,5 miljoner
  • Bolagets årliga nettoomsättning får vara högst 3 miljoner

Om minst två av gränserna ovan överskrids två räkenskapsår i rad, måste val av revisor göras under det räkenskapsår som följer efter utgången av det andra av de två räkenskapsåren då gränserna överskridits.

Exempel: Ett bolag uppfyller kraven för att få sluta med revisor och bestämmer att revisorn ska sluta från räkenskapsåret 2014. Två av gränserna överskrids sedan enligt årsredovisningen för 2015 respektive 2016. Bolaget måste då vid en bolagsstämma under år 2017, utse en revisor som ska granska räkenskapsåret 2017.

Om däremot minst två av gränserna enbart överskrids vartannat år, behöver ingen revisor utses.

Beslut på bolagsstämma när revisor ska sluta

Ett beslut om att bolaget inte längre ska anlita en revisor, måste fattas av en bolagsstämma. Enklast är att fatta beslutet på den vanliga årsstämman och då hanterar programmet de formaliteter som behövs.

Ett bolag som har haft en revisor under 2014 och vill klara sig utan revisor från 2015, anger då detta i programmet. I programmets protokoll från årsstämman 2015 läggs då automatiskt in en paragraf om att beslut fattats att bolaget ska sluta med revisor från räkenskapsåret 2015.

Anmälan till Bolagsverket när bolaget slutar med revisor

När ett aktiebolag beslutar att driva sin verksamhet utan en revisor som granskar räkenskapsårets bokföring och årsredovisning, ska detta anmälas till Bolagsverket.

En sådan anmälan sker i regel enklast genom att du använder blanketten Ändringsanmälan som finns på Bolagsverkets hemsida. Ändringen kostar 900 kr att registrera via blankett.

Bolagsverket har även e-tjänster för att anmäla sådana ändringar. Då är avgiften 700 kr.

Betalningen sker till Bolagsverkets plusgiro 950608-0 eller bankgiro 5050-0255.

Bolagsordningen måste ändras och ändringen ska registreras hos Bolagsverket

När ett bolag beslutar att sluta med revisor måste bolagsordningen i bolaget ändras vid samma bolagsstämma. Det ska från dagen för stämman i bolagsordningen framgå att bolaget inte har någon revisor.

En ändring av bolagsordningen måste registreras hos Bolagsverket. Även denna ändring görs med blanketten Ändringsanmälan eller via e-tjänsten.  Till en sådan ändringsanmälan som skickas med papper ska en bestyrkt kopia av bolagsordningen bifogas.

En bestyrkan kan enklast ske genom att man skriver ordet Bestyrkes längst ned till höger på utskriften av den nya bolagsordningen och sätter en signatur därunder.

Skriv ut ny bolagsordning från programmet

Via utskriftsfunktionerna i Visma Eget Aktiebolag kan du skriva ut en helt ny bolagsordning som programmet skapar enligt en standardiserad mall.

En viss del av bolagsordningens innehåll hämtas från uppgifter du lämnar i programdelen Årsredovisning och från uppgifter i programmets Företagsinställningar.

Bolagsordningen som programmet skapar kan även användas för registrering hos Bolagsverket när ett bolag som tidigare inte haft någon revisor, i programmet markerar att en revisor ska utses på årsstämman.

Utskrift i två ex automatiskt

Vid utskrift från programmet får du automatiskt två ex av bolagsordningen. På den som ska skickas till Bolagsverket har programmet redan skrivit ordet Bestyrkes längst ned till höger. Det är bara att sätta en signatur under ordet.

Vill du sätta samman en ny bolagsordning på annat sätt än den som programmet föreslår, måste detta göras på manuell väg. Du kan dock fortfarande använda protokollet från årsstämman i programmet, eftersom paragrafen om ändringen av bolagsordningen är formulerad med hänvisning till styrelsens förslag till stämman om ändring av bolagsordningen.

Det är alltså möjligt att registrera att bolaget slutar med revisor samt registrera en ny bolagsordning via en och samma blankett för ändringsanmälan som skickas till Bolagsverket.

© Copyright 2021 EGETAB.SE